Photo by Sebastian Pichler on Unsplash

Адвокатско дружество

"Чаталбашев, Петкова и Иванова"

Photo by Tingey Injury Law Firm on Unsplash

АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО „ЧАТАЛБАШЕВ, ПЕТКОВА И ИВАНОВА“

В резултат от натрупания опит, въведената организация на работата в кантората и при сътрудниците ни в страната, както и посредством използването на съвременни софтуерни продукти, кантората ежемесечно изпълнява  зададените  цели  за събираемост, пълноценно използва и разполага с достатъчен капацитет за процесуално представителство, както по отношение на настоящите си клиенти, така и спрямо нови клиенти по граждански и търговски дела, производства по издаване на изпълнителни листа, образуване и водене на изпълнителни дела.

КОМПЕТЕНЦИИ

Застрахователно право

Извънсъдебно уреждане на претенции по застрахователни събития, процесуално представителство и съдебно уреждане на застрахователни претенции

Трудово право

Регистриране, представителство при разследване и процесуално представителство по дела за трудови злополуки, представителство при незаконно уволнение

Медицинско право

Съдействие и представителство при разследване на лекарски грешки, както и процесуално представителство по дела за вреди от лекарски грешки

Облигационно право

Съдействие и  съдебно и извънсъдебно представителство по договорни и извъндоговорни отношения, включително претенции за вреди и неоснователно обогатяване

Вещно право

Представителство по производства по делба и наследство, както и процесуално представителство по ревандикационни, негаторни искове и искове за право на собственост

Семейно право

Представителство при: развод, защита от домашно насилие, установяване на произход, отнемане  и възлагане на родителски права, назначаване на настойник/попечител, поставяне под запрещение

Търговско право

Регистрация и вписване на изменения в търговски дружества и стопански субекти, представителство при дружествени и търговски спорове и в производство по несъстоятелност

Наказателно право

Представителство в досъдебна и съдебна фаза по производство от частен и общ характер

Граждански процес и изпълнително производство

Процесуално представителство по всякакви искове, заповедно производство и изпълнителни дела
Imasmi web loading