Photo by Kampus Production: https://www.pexels.com/photo/a-person-in-black-suit-holding-a-pen-near-the-documents-on-the-table-8428076/

АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО „ЧАТАЛБАШЕВ, ПЕТКОВА И ИВАНОВА“

с регистърен номер от единния адвокатски регистър 2000045410,  с адрес на кантората: гр. София, ул. „Три уши“ № 8, ет. 4,  БУЛСТАТ 177124360, ИН по ДДС BG177124360 представлявано от адвокат Стоян Стефанов Чаталбашев, адвокат Евелина Георгиева Петкова и  адвокат Христина Христова Иванова

ЗА НАС

  Kантората работи от 2002 г. и осъществява дейност в сферата на процесуално представителство по граждански, търговски и наказателни дела. Считано от 2017 г. дейността на кантората на адвокат Стоян Чаталбашев е продължена от АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО „ЧАТАЛБАШЕВ, ПЕТКОВА И ИВАНОВА“. 

  Кантората е в състав от шестнадесет адвоката, седем юрисконсулта и двама адвокатски сътрудника. Кантората разполага с вписан синдик в Списъците на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици в производства по несъстоятелност по търговски закон към Министерство на правосъдието, медиатор, вписан в Единния регистър на медиаторите към Министерство на правосъдието, а също така и колеги специализирани в търговското право, застрахователното и правото на Европейския съюз. За бързина и максимална ефективност по възложената ни работа успешно сътрудничим и с няколко адвокатски кантори в страната.

  Клиенти на кантората са банкови и финансови институции, лизингови дружества и застрахователни компании, а също така и множество физически и юридически лица.

  Осъществяваме процесуално представителство по граждански дела, търговски дела, експерти сме в банковото и застрахователното право, областта на търговските спорове и търговската несъстоятелност.

  За периода от 2013 г. до момента имаме образувани и водени над 1092 дела, свързани настъпили щети по застрахователни договори, трудови злополуки и деликт при медициска грешка.

  За периода март 2008 до декември 2023 г. /след приемането на новия ГПК/ кантората е обработила над  31171 (тридесет и една хиляди сто седемдесет и един) случая на неизпълнени договори с банкови, финансови и лизингови дружества.

  На територията на страната кантората работи с кореспонденти – адвокати във всички областни градове в страната, което позволява да осъществяваме дейност в районите на всички съдилища в България, без изключение. 
  Сътрудничим си успешно, както с държавни съдебни изпълнители, така и с частни съдъдебни изпълнители във всички съдебни райони на страната.

  Добрите резултати по възложената работа постигаме с отдаденост на случая и професията и детайлно познаване на закона и практиката на съдилищата. Нашата оценка и удовлетвореност са нашите клиенти.

СОФТУЕР

Разполагаме със собствен софтуер за управление на възложените случаи. Софтуерът  позволява пълно следене и отчетност за всяко досие от възлагането до пълното приключване на случая, за изготвяне и представяне на аналитични справки за изпълнение на възложената ни работа.

ОТЧЕТНОСТ

 Гаранцията за професионализъм, бързина, качество и ефективност  за работата си доказваме с представяне на месечни отчети за извършените действия като извънсъдебни, така също и предприетите процесуални действия. 

 Формата  и съдържанието на отчета предварително се съгласува/задава от възложителя/ с  цел да бъде максимално полезна за анализ, като е възможна отчетност за всяка фаза на производствата.

 Примерни отчети, които могат да бъдат заложени са:

Предсъдебна и съдебна фаза

Искови производства

Изпълнителни производства

Imasmi web loading