КОМПЕТЕНЦИИ

Застрахователно право

Извънсъдебно уреждане на претенции по застрахователни събития
Процесуално представителство и съдебно уреждане на застрахователни претенции

Трудово право

Регистриране на трудови злополуки.
Представителство в производството по разследване на трудови злополуки.
Процесуално представителство пред съда за присъждане на обезщетение за вреди, претърпени вследствие трудова злополука.
Съдебна защита срещу незаконно уволнение.

Медицинско право

Процесуално представителство в производства по разследване на лекарски грешки.
Процесуално представителство пред съда за присъждане на обезщетение за вреди, претърпени вследствие лекарски грешки.

Облигационно право

Съдебно и извънсъдебно разрешаване на спорове във връзка с договорни отношения, тяхното изпълнение и частично или пълно неизпълнение.
Съдебно и извънсъдебно разрешаване на спорове във връзка с причинени вреди от непозволено увреждане.
Съдебно и извънсъдебно разрешаване на спорове във връзка с други облигационни спорове.
Консултации и представителство във връзка със събиране на непогасени вземания, в това число изготвяне на покани за разваляне на договор или предсрочна изискуемост на вземане, изготвяне на споразумения и спогодби във връзка с неизпълнението, предприемане на процесуални действия за събиране на вземанията;

Вещно право

Съдебна и извънсъдебна делба на съсобственост и наследство.
Процесуално представителство в производства пред съд по ревандикационни искове.
Процесуално представителство в производства пред съд по негаторни искове.
Процесуално представителство в производства пред съд по искове за установяване на правото на собственост.

Семейно право

Развод по взаимно съгласие.
Развод по исков ред.
Съдебни за защита от домашно насилие.
Съдебни за установяване на произход от родител.
Припознаване на деца без установен произход от родител.
Съдебни дела за отнемане на родителски права.
Съдебни дела за назначаване на настойник и попечител.
Съдебни дела за поставяне под запрещение.
Съдебни дела за възлагане упражняването на родителски права.

Търговско право

Регистрация на персонални и капиталови търговски дружества, сдружения и стопански субекти в Търговски регистър и регистър Булстат;
Вписане на промени, преобразуване и обявяване на данни за персонални и капиталови търговски дружества, сдружения и стопански субекти в Търговски регистър и регистър Булстат; 
Дружествени спорове; 
Консултация, изготвяне на документи и процесуално представителство във връзка с търговско-правни сделки, в това число спедиционни договори, лизингови договори, търговски продажби, менителница, запис на заповед и др.; 
Консултации, съдействие и процесуално представителство във връзка и по повод на производства по стабилизация и несъстоятелност; 

Наказателно право

Процесуално представителство на пострадали при престъпления от общ характер.
Процесуално представителство на пострадали при престъпления от частен характер.
Процесуално представителство пред органите МВР и Прокуратурата на досъдебна фаза.

Граждански процес и изпълнително производство

Съдействие и  процесуална защита по всякакви искови производства, в това число по чл. 124 ГПК, 422 ГПК, искове по чл. 134 и чл. 135 ЗЗД; 
Иницииране и представителство в заповедно производство/ подаване на заявление по чл. 410 ГПК и чл. 417 ГПК, защита при обжалване и искане за спиране на незабавно изпълнение/;
Образуване и водене на изпълнителни дела пред компетентен съдебен изпълнител/ държавен или частен/, чрез проучване на имущество на длъжниците, искане за налагане на обезпечителни мерки и пристъпване към изпълнение чрез опис и продан на имущество; 
Защита срещу незаконосъобразни действия и откази на съответния съдебен изпълнител; 
Представителство при обжалване на действията на съдебния изпълнител, разпределения и постановления за възлагане; 
Представителство и съдействие при участие в публични продани; 
Оспорване вземанията на други кредитори в рамките на изпълнителното производство; 
Извънсъдебно уреждане на претенции по застрахователни събития
Процесуално представителство и съдебно уреждане на застрахователни претенции
Регистриране на трудови злополуки.
Представителство в производството по разследване на трудови злополуки.
Процесуално представителство пред съда за присъждане на обезщетение за вреди, претърпени вследствие трудова злополука.
Съдебна защита срещу незаконно уволнение.
Процесуално представителство в производства по разследване на лекарски грешки.
Процесуално представителство пред съда за присъждане на обезщетение за вреди, претърпени вследствие лекарски грешки.
Съдебно и извънсъдебно разрешаване на спорове във връзка с договорни отношения, тяхното изпълнение и частично или пълно неизпълнение.
Съдебно и извънсъдебно разрешаване на спорове във връзка с причинени вреди от непозволено увреждане.
Съдебно и извънсъдебно разрешаване на спорове във връзка с други облигационни спорове.
Консултации и представителство във връзка със събиране на непогасени вземания, в това число изготвяне на покани за разваляне на договор или предсрочна изискуемост на вземане, изготвяне на споразумения и спогодби във връзка с неизпълнението, предприемане на процесуални действия за събиране на вземанията;
Съдебна и извънсъдебна делба на съсобственост и наследство.
Процесуално представителство в производства пред съд по ревандикационни искове.
Процесуално представителство в производства пред съд по негаторни искове.
Процесуално представителство в производства пред съд по искове за установяване на правото на собственост.
Развод по взаимно съгласие.
Развод по исков ред.
Съдебни за защита от домашно насилие.
Съдебни за установяване на произход от родител.
Припознаване на деца без установен произход от родител.
Съдебни дела за отнемане на родителски права.
Съдебни дела за назначаване на настойник и попечител.
Съдебни дела за поставяне под запрещение.
Съдебни дела за възлагане упражняването на родителски права.
Регистрация на персонални и капиталови търговски дружества, сдружения и стопански субекти в Търговски регистър и регистър Булстат;
Вписане на промени, преобразуване и обявяване на данни за персонални и капиталови търговски дружества, сдружения и стопански субекти в Търговски регистър и регистър Булстат; 
Дружествени спорове; 
Консултация, изготвяне на документи и процесуално представителство във връзка с търговско-правни сделки, в това число спедиционни договори, лизингови договори, търговски продажби, менителница, запис на заповед и др.; 
Консултации, съдействие и процесуално представителство във връзка и по повод на производства по стабилизация и несъстоятелност; 
Процесуално представителство на пострадали при престъпления от общ характер.
Процесуално представителство на пострадали при престъпления от частен характер.
Процесуално представителство пред органите МВР и Прокуратурата на досъдебна фаза.
Съдействие и  процесуална защита по всякакви искови производства, в това число по чл. 124 ГПК, 422 ГПК, искове по чл. 134 и чл. 135 ЗЗД; 
Иницииране и представителство в заповедно производство/ подаване на заявление по чл. 410 ГПК и чл. 417 ГПК, защита при обжалване и искане за спиране на незабавно изпълнение/;
Образуване и водене на изпълнителни дела пред компетентен съдебен изпълнител/ държавен или частен/, чрез проучване на имущество на длъжниците, искане за налагане на обезпечителни мерки и пристъпване към изпълнение чрез опис и продан на имущество; 
Защита срещу незаконосъобразни действия и откази на съответния съдебен изпълнител; 
Представителство при обжалване на действията на съдебния изпълнител, разпределения и постановления за възлагане; 
Представителство и съдействие при участие в публични продани; 
Оспорване вземанията на други кредитори в рамките на изпълнителното производство; 
Imasmi web loading